prof. dr Glumbić Nenad

prof.dr Nanad Glumbić

prof. dr Glumbić Nenad

Konsultant
062 588 991 – zakazivanje
 • Obrazovanje:
  Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu
 • Stručno zvanje:
  profesor univerziteta, doktor defektoloških nauka
 • Oblast rada:

  defektološka dijagnostika, oligofrenologija, dijagnostika/ diferencijalna dijagnostika dece sa autizmom, procena edukativnih potencijala dece sa autizmom i intelektualnim smetnjama, primena metoda specijalne edukacije zasnovanih na dokazima, savetodavni rad sa roditeljima dece sa autizmom

Prof.dr Nenad Glumbić je jedan od najvećih stručnjaka za autizam na našim prostorima. Stručno iskustvo je kao defektolog sticao u praksi u neposrednom radu sa decom, a od 1998. godine je zaposlen na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu.

Sa našim timom profesor sarađuje od 2011. godine, kao ekspert u projektima organizacije „Pomoć porodici“. Neki od uspešnijih projekata u kojima je profesor sarađivao sa nama su „Podrška deci sa smetnjama u razvoju kroz uspostavljanje međusektorske saradnje na lokalnom i regionalnom nivou u Srbiji“ (podržan od strane Ambasade Finske) i projekat „Da naše specijalne škole budu kao evropske“ (podržan od strane Erasmus+ programa Evropske unije).

Prof.dr Nenad Glumbić je član brojnih radnih grupa, projektnih timova i strukovnih udruženja: Član ABA Srbija; Rukovodilac projekta i realizator istraživanja u okviru projekta “Socijalna participacija osoba sa intelektualnom ometenošću“ (Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS); Član radne grupe za unapređenje rada sa decom i porodicama dece sa spektrom autističnih poremećaja (Ministarstvo zdravlja RS); Rukovodilac srpskog tima u projektu Erazmus + „Accessible Online environment for encouraging autonomous English language learning aimed at people with disabilities“; Učesnik projekta „IPA+ – Inclusion of people with autism in Europe. Towards specialized training model for professionals”; Učesnik projekta „Kamp životnih veština za osobe sa autizmom“, (Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu)…

Prof.dr Glumbić je autor i koautor više stotina naučnih i stručnih radova. Izdvajamo neke profesionalne reference:

 1. Đorđević M., Glumbić N., Brojčin B.,et.al. (2023). Differences in pragmatic communication skills of adults with intellectual disabilities and dual diagnoses, Front. Psychiatry
 2. Đorđević M., Vukotić T., Glumbić N. i sar. (2023). Karakteristike igrovnih interakcija blizanaca sa poremećajem iz spektra autizma, Zbornik Instituta za pedagoška istrazivanja
 3. Glumbić, N., Brojčin, B., Žunić Pavlović, V., & Đorđević, M. (2020). Problematic mobile phone use among asolescents with mild intellectual disability. Psihologija
 4. Djordjevic, M., Glumbić N., Brojčin B., Jojić M., (2020). Predictors of Aggressive Behaviour in Children with Autism Spectrum Disorder. Journal for ReAttach Therapy and Developmental Diversities. 2. 10. 26407/ 2019 jrtdd. 1.22.
 5. Djordjevic M., Glumbić N., Langher V, (2019). Some aspects of sensory disfunction in young people with autism spectrum disorder. Specijalna edukacija i rehabilitacija. 18. 43-61. 10.5937/specedreh18-17588.
 6. Nestorov S., Glumbić N., Nestorov V., Vukić J., Abramović Savić LJ. (2019). “Reforma sistema obrazovanja deca sa smetnjama u razvoju- evropski modeli Međunarodna načno-stručna konferencija, Bitolj, Makedonija,
 7. Nestorov S., Glumbić N., Nestorov V., Vukić J., Abramović Savić LJ. (2019). Transformacija škola za obrazovanje dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom- Promena paradigme, Konferencija “Multidisciplinarni pristupi u edukaciji i rehabilitaciji”, Sarajevo,
 8. Pavlović, M., Žunić-Pavlović, V., & Glumbić, N. (2019). Relation between resilience and cigarette/alcohol use in adolescents with mild intellectual disability. Vojnosanitetski pregled,
 9. Djordjevic M., Glumbić N., (2018). Strategije za razvoj socio-pragmatskih veština kod dece sa komunikacionim teškoćama.
 10. Đorđević, M., Glumbić, N. (2017). Procedura uvođenja vizuelnih rasporeda kod učenika sa poremećajem autističkog spektra u cilju olakšavanja tranzicionih procesa u školskom kontekstu. Nastava i vaspitanje, 66(3), 451-464.
 11. Glumbić, N., Brojčin, B. (2012). Factor structure of the Serbian version of the Children’s communication checklist – 2. Research in Developmental Disabilities, 33(5), 1352-1359.
 12. Brojčin, B., Glumbić, N. (2017). Republic of Serbia. In M. L. Wehmeyer, J. R. Patton, (Eds.), The Praeger International Handbook of Special Education (pp. 211–223). Santa Barbara, California: Praeger
 13. Đorđević, M., Glumbić, N., Brojčin, B. (2016). Paralinguistic abilities of adults with intellectual disability. Research in Developmental Disabilities, 48(C), 211-219.

Neke od objavljenih knjiga i priručnika

 1. Glumbić, N., Brojčin, B., Đorđević, M. (2018). Specijalna edukacija zasnovana na dokazima: bihevioralne tehnike. FASPER
 2.  Nestorov S., Glumbić N., Nestorov V., Abramović Savić Lj., Vukić J. (2018). „Da naše specijalne škole budu kao evropske: Preporuke za unapređivanje rada škola za decu sa smetnjama u razvoju u Srbiji, Pomoć porodici, Beograd

Naše usluge