Psihološki tretman

psiholoski tretman

Razvoj deta pratimo timski i na osnovu toga se pravi individualni plan tretmana i individualni plan podrške porodici. Pored logopeda i specijalnog edukatora i rehabilitatora, psiholog je veoma značajan član tima.

Sa jedne strane psiholog pruža podršku roditeljima tako što učestvuje u radu našeg savetovališta, a sa druge strane pruža podršku deci. Psiholog u našem Centru primenjuje psihološke testove i skale, vrši procene i učestvuje u planiranju tretmana.

Takođe, psiholog sprovodi i različite intervencije kako bi pomogao detetu u sveukupnom funkcionisanju, u socio- emocionalnom razvoju, u učenju, u odnosu sa vršnjacima…

Za decu starijeg uzrasta naš psiholog pomaže u procesu profesionalne orijentacije, u usvajanju različitih tehnika učenja i pomoć u organizovanju slobodnog vremena.