PSIHOLOŠKI TRETMAN

psiholoski tretman

Psihološki treman kao podrška roditeljima i deci

PSIHOLOŠKI TRETMAN

Razvoj deteta pratimo kroz timski i na osnovu toga se pravi individualni plan tretmana i individualni plan podrške porodici. U vezi sa tim bitnu ulogu ima i psihološki tretman. Pored logopeda i specijalnog edukatora i rehabilitatora, psiholog je veoma značajan član tima.

Sa jedne strane psiholog, kroz poseban vid aktivnosti koje podrazumeva psihološki tretman,  pruža podršku roditeljima tako što učestvuje u radu našeg savetovališta, a sa druge strane pruža podršku deci. Psiholog u našem Centru primenjuje psihološke testove i skale, vrši procene i učestvuje u planiranju tretmana.

Takođe, psihološki tretman uključuje i različite intervencije kako bi se pomoglo detetu u sveukupnom funkcionisanju, u socio- emocionalnom razvoju, u učenju, u odnosu sa vršnjacima…

Psihološki tretman kod dece starijeg uzrasta

Za decu starijeg uzrasta naš psiholog pomaže u procesu profesionalne orijentacije, u usvajanju različitih tehnika učenja i pomoć u organizovanju slobodnog vremena.