Prikaz intervencije "Sveobuhvatni pristup razvoja psihomotorike kod dece dr Nestorov”

Na 6. Međunarodnoj konferenciji u Sarajevu prezentovani naši stručni radovi

Šesta Međunarodna konferencija pod nazivom “Multidisciplinarni pristupi u edukaciji i rehabilitaciji“ u organizaciji Udruženja defektologa, edukatora-rehabilitatora “STOL“ i Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu održana je u periodu od 9. do 11. juna 2023.godine u Sarajevu u hotelu Hollywood.
Na konferenciji smo predstavili stručne radove i razgovarali sa kolegama iz Bosne i Hercegovine sa kojima imamo odličnu saradnju.
Ispred Centra za logopediju i ranu intervenciju dr Nestorov i organizacije Pomoć porodici predstavili smo dva veoma značajna stručna rada koji su rezultat naše prakse:

1. Sveobuhvatni pristup razvoja psihomotorike dece dr Nestorov

U radu je predstavljen „Sveobuhvatni pristup razvoja psihomotorike kod dece dr Nestorov”. Polazeći od ovog koncepta, u našem fokusu je dete čije telo posmatramo kao manifestaciju ljudskog bića, kroz različite oblasti razvoja: motorički, emocionalni, saznajni, čulni, komunikacijski.

Polazimo od koncepta da se telo izražava u biću i delovanju, u odnosu na sebe, druge i okolinu.

U odnosu na to naš pristup ima dva polja intervencije: terapeutsko i preventivno.

Osnovni metod rada u našim programima i intervencijama je reedukacija psihomotorike ili tretman pokretom i telom. Naš metodološki i terapijski postupak koji ima za cilj da kroz holistički pristup pomogne razvoj čoveka/deteta je jedinstvo fizičkih, emocionalnih, senzornih i saznajnih oblasti razvoja koje međusobno deluju sa društvenom sredinom.

Koji je cilj ovog rada:

U radu su prikazane intervencije u radu sa decom sa disharmoničnim razvojem, govorno- jezičkim problemima, poremećajima pažnje i ponašanja i za decu sa poremećajima autističkog spektra. Navedene intervencije su deo programa „Sveobuhvatni pristup razvoja psihomotorike kod dece dr Nestorov”.

2. Ključni aspekti reedukacije psihomotorike u Evropi

Rad je nastao kao rezultat naše saradnje sa eminentnim evropskim ustanovama koje se bave reedukacijom psihomotorike u Evropi. Saradnju sprovodimo kroz obrazovnu delatnost organizacije Pomoć porodici. Nakon skoro 60 godina naš tim je obnovio saradnju sa čuvenim Institutom za reedukaciju psihomotorike u Parizu sa kojima u partnerstvu počinjemo da osavremenjujemo naš koncept. Takođe, ostvarili smo saradnju i sa ustanovama u drugim evropskim državama i u ovom radu smo predstavili novine u oblasti reedukacije psihomotorike kroz prikaz modela u Francuskoj, Italiji, Finskoj, Švedskoj, Belgiji, Luksemburgu, Austriji, Švajcarskoj, Namačkoj, Danskoj, Španiji…
Koji je cilj ovog rada:

Od početka pandemije korona virusa, protekle 3 godine, svet se promenio više nego što se do sada promenio za 30 godina. Sektor obrazovanja se menja iz godine u godinu. Menjaju se metode, pristupi, tehnike, a sve u skladu sa potrebama dece koje su takođe poseban izazov. Razvoj dece više nije isti kao pre 30 ili 40 godina.
Zbog toga kroz prethodno ostvarenu međunarodnu saradnju unapređujemo metodu reedukacije psihomotorike u sladu sa današnjim potrebama u praksi, odnosno u skladu sa potrebama dece.
Analiza trenutnih perspektiva o ovim zajedničkim pogledima, predstavljena je u ovom radu, koji sumira i ističe ključne koncepte psihomotoričnosti u evropskom pogledu, fokusiran na integrisanu perspektivu ljudskog bića i važnost pokreta u odnosu razvoj neuropsihičkih struktura. Utemeljivač metode reedukacije psihomotorike u našem regionu, Prof.dr Svetomir Bojanin, neuropsihijatar, je šezdesetih godina prošlog veka postavio ključne principe psihomotornog tretmana po ugledu na pariski model jer je u Parizu bio na specijalizaciji i to u ustanovi gde je reedukacija psihomotorike i počela da se razvija.
Na fotografiji: dr Violeta Nestorov, dr Stevan Nestorov, prof.dr Nenad Glumbić
©Centar za logopediju i ranu intervenciju dr Nestorov & NVO Pomoć porodici, 2023

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*