Programi stručnog usavršavanja, obrazovanja i obuka

Stručno usavršavanje za defektologe i logopede

Centar za logopediju i ranu intervencju dr Nestorov svoju praksu zasniva na intervencijama i metodama koje su zasnovane na dokazima, odnosno koje su naučno dokazano efikasne. Obrazovno- istraživačku delatnost ostvarujemo kroz obrazovnu delatnost organizacije Pomoć porodici. Kroz ovu delatnost obrazovanja učestvujemo u projektima koji razvijaju inovativne pristupe u logopediji, defektologiji i srodnim oblastima. Kroz Erasmus plus i druge projekte razvili smo delatnost obrazovanja i stručnog usavršavanja koja je u skladu sa EU praksom. Organizujemo različite oblike stručnog usavršavanja: simpozijume, kongrese i seminare koji se oslanjaju na važeće zakone i pravilnike. U skladu sa tim naše programe su akreditovala odgovarajuća državna akreditaciona tela: Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije, Republički zavod za socijalnu zaštitu, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja…

Naši programi su usmereni na sticanje kompetencija i kvalifikacija i na unapređivanje znanja, veština i sposobnosti, radi ličnog i profesionalnog razvoja.

Svi ovi programi su nastali usled potreba u praksi i zbog nemogućnosti formalnog obrazovanja (fakulteta) da brzo prati promene u obrazovanju, nastale usled ubrzanog razvoja nauke i tehnike, ali i ekonomskih i socijalnih promena.

Stručna usavršavanja za defektologe, logopede, psihologe, pedagoge, socijalne radnike, vaspitače, nastavnke, lekare…

 

Programi stručnog usavršavanja koje nudimo:

 

Obuka: Reedukacija psihomotorike u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji po modelu prof.dr Svetomira Bojanina”. Grupe se formiraju dva puta tokom godine. Program se sprovodi u Srbiji i u zemljama okruženja. Obuka traje 60 sati kroz 4 modula.

 

Obuka: Vratimo deci detinjstvo! – Razvoj deteta kroz umetnost i kreativnost. Grupe se formiraju jednom u toku godine. Obuka se realizuje kroz 33 sata predavanja i radionica kroz 3 modula.

 

Simpozijum „Specijalna edukacija i rehabilitacija” se sprovodi dva puta u toku godine. Svake godine je tema simpozijuma „Specijalna edukacija i rehabilitacija” drugačija (Metode zasnovane na dokazima, Autizam, ekranizam i razvojna disfazija…).Simpozijum traje jedan ili dva dana.

 

Seminar: Teškoće u učenju i ponašanju u vrtiću i školi – disharmoničan razvoj kod dece“. Ovaj seminar je tokom deset godina održan u skoro 100 vrtića i škola širom Srbije. Seminar traje dva dana (16 sati) i realizuje se u školama i vrtićima, kao i u našem prostoru.

 

Seminar: Dete sa disfunkcijom senzorne integracije u vrtiću i školi usmeren je na obuku nastavnika, vaspitača, stručnih saradnika, defektologa, logopeda da pruže podršku deci koja imaju disfunkciju SI. Seminar traje dva dana (16 sati) i realizuje se u školama i vrtićima, kao i u našem prostoru.

 

Praktična obuka (Job shadowing):  Job shadowing je u Evropi poznat kao oblik stručnog usavršavanja kada stručnjak posmatra i prati rad kolege iz neke uspešne ustanove na njegovom radnom mestu. Ovim programom ili stručnom praksom se može iz prve ruke proučavati svakodnevni posao, radno okruženje, metode i način rada u praksi. Cilj je da učesnik ovog stručnog usavršavanja stečena znanja počne da upotrebljava u svojoj praksi. Obuka se sprovodi individualno u Centru za logopediju i ranu intervenciju dr Nestorov u Zemunu. Kanidati se primaju po izboru.

 

Za dodatne informacije i za prijavljivanje za obuke pišite nam na mejl pomocporodici@gmail.com

Event Details

Event Venue