Obrazovno- istraživačka delatnost

Centar za logopediju i ranu intervencju dr Nestorov svoju praksu zasniva na intervencijama i metodama koje su zasnovane na dokazima, odnosno koje su naučno dokazano efikasne. Obrazovno- istraživačku delatnost ostvarujemo kroz obrazovnu delatnost organizacije Pomoć porodici. Kroz ovu delatnost obrazovanja učestvujemo u projektima koji razvijaju inovativne pristupe u logopediji, defektologiji i srodnim oblastima. Kroz Erasmus plus i druge projekte razvili smo delatnost obrazovanja i stručnog usavršavanja koja je u skladu sa EU praksom. Organizujemo različite oblike stručnog usavršavanja: simpozijume, kongrese i seminare koji se oslanjaju na važeće zakone i pravilnike. U skladu sa tim naše programe su akreditovala odgovarajuća državna akreditaciona tela: Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije, Republički zavod za socijalnu zaštitu, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja…

Naši programi su usmereni na sticanje kompetencija i kvalifikacija i na unapređivanje znanja, veština i sposobnosti, radi ličnog i profesionalnog razvoja.

Svi ovi programi su nastali usled potreba u praksi i zbog nemogućnosti formalnog obrazovanja (fakulteta) da brzo prati promene u obrazovanju, nastale usled ubrzanog razvoja nauke i tehnike, ali i ekonomskih i socijalnih promena.

Centar, kao i naši saradnici pojedinačno sprovode različita istraživanja u praksi koja nam daju odgovore na važna pitanja.

Pogledajte SPISAK NAŠIH PROGRAMA STRUČNOG USAVRŠAVANJA!

Za više informacija o programima stručnog usavršavanja posetite sledeće stranice: