OBRAZOVNO- ISTRAŽIVAČKA DELATNOST

Centar za logopediju i ranu intervencju dr Nestorov svoju praksu zasniva na intervencijama i metodama koje su zasnovane na dokazima, odnosno koje su naučno dokazano efikasne. Obrazovno- istraživačku delatnost ostvarujemo kroz obrazovnu delatnost organizacije Pomoć porodici. Kroz ovu delatnost obrazovanja učestvujemo u projektima koji razvijaju inovativne pristupe u logopediji, defektologiji i srodnim oblastima. Kroz Erasmus plus i druge projekte razvili smo delatnost obrazovanja i stručnog usavršavanja koja je u skladu sa EU praksom. Organizujemo različite oblike stručnog usavršavanja: simpozijume, kongrese i seminare koji se oslanjaju na važeće zakone i pravilnike. U skladu sa tim naše programe su akreditovala odgovarajuća državna akreditaciona tela: Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije, Republički zavod za socijalnu zaštitu, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja…

Posebno značajna obuka za stručnjake je akreditovana obuka za primenu metode reedukacije psihomotorike pod nazivom „Reedukacija psihomotorike u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji po modelu prof.dr Svetomira Bojanina„. Postižemo svetske standarde tako što program obuke konstantno unapređujemo kroz međunarodnu saradnju sa eminentnim svetskim ustanovama koje se bave reedukacijom psihomotorike. Ostvarili smo saradnju Institutom za reedukaciju psihomotorike u Parizu koji je vodeća svetska ustanova u oblasti reedukacije psihomotorike, gde se pre pola veka prof.Bojanin susreo sa ovom metodom. Kroz saradnju smo uvideli da je razvoj reedukacije psihomotorike u Srbiji zastao pre više od 30 godina, a u to smo se uverili i kroz učešće na 10. Svetskom kongresu reedukatora psihomotorike koji je održan u Veroni. Kao rezultat naše međunarodne saradnje u ovoj oblasti naša ustanova je postala član Svetske organizacije za psihomotoriku i relaksaciju čime se garantuje kvalitet obuke.

Naši programi su usmereni na sticanje kompetencija i kvalifikacija i na unapređivanje znanja, veština i sposobnosti, radi ličnog i profesionalnog razvoja.

Svi ovi programi su nastali usled potreba u praksi i zbog nemogućnosti formalnog obrazovanja (fakulteta) da brzo prati promene u obrazovanju, nastale usled ubrzanog razvoja nauke i tehnike, ali i ekonomskih i socijalnih promena. Potrebe današnje dece su drugačije nego nekad i zbog toga i intervencije koje podržavaju rast i razvoj moraju da budu drugačije.

Centar, kao i naši saradnici pojedinačno sprovode različita istraživanja u praksi koja nam daju odgovore na važna pitanja.

Pogledajte SPISAK NAŠIH PROGRAMA STRUČNOG USAVRŠAVANJA!

Za više informacija o programima stručnog usavršavanja posetite sledeće stranice: